GDPR

General Data Protection Regulation

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och/eller den person som bokar kattrum hos oss, så som: Namn, adress, telefonnummer och i förekommande fall även personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna erbjuda våra tjänster samt vid förekommande fall, göra direktreglering mot försäkringsbolag. Vi har fått dina uppgifter genom det bokningsformulär/frågeformulär du fyllde i på vår webbsida eller per mail. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
  • Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom det samtycke som gavs när du gjorde en bokning.
  • Dina uppgifter kommer att sparas i 7 år enligt lag.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan.
  • Personuppgiftsansvarig är Tod Dot AB.
  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 08-560 431 00.
  • Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.